وبلاگی برای بهتر شناختن بدن خارق العاده و زیبایمان همراه جهان اطراف!

شبکه آندوپلاسمی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

ریبوزوم

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

پروتئین

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

لیپید ها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

کربوهیدرات

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

مولکول های زیستی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

هسته

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

انواع سلول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

اجزای سلول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

سلول

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی