دستگاه گوارش از لوله گوارش و اندام های مرتبط با آن تشکیل شده است.

 

لوله گوارش لوله ی پیوسته ای است که از دهان تا مخرج ادامه دارد.

 

در قسمت هایی از لوله گوارش ماهیچه های حلقوی به نام بنداره(اسفنکتر)وجود دارد،که در تنظیم عبور مواد نقش دارند.

 

غده های بزاقی،پانکراس،کبد و کسیه صفرا با لوله گوارش مرتبط و در گوارش غذا نقش دارند.