همان طور که قبل گفتیم کتابخانه ژنتیکی سلول می باشد و مشخص ترین اندامک سلول یوکاریوتی که قطر آن به طور میانگین حدود 5 میکرومتر می باشد!

بر روی پوشش هسته منفذ هایی برای عبور RNAها و درشت مولکول ها تهیه شده است.

سمت هسته ای پوشش به وسیله لامینای هسته ای پوشیده شده که شکل هسته را با حمایت از پوشش هسته ای حفظ می کند، که این لامینا آرایشی شبکه مانند از رشته های پروتئینی  می باشد.

علاوه بر این ها مدارکی بر مبنای وجود ماتریکس هسته ای وجود دارد که این ماتریکس به مجموعه ای از رشته های امتداد یافته در سرتاسر بخش داخلی هسته گفته می شود!

 

کرموزوم -ساختار های محتوی اطلاعات ژنتیکی- هم نیز در هسته وجود دارند، که هر کدام از ماده ای به نام کروماتین (مجموعه ای از پروتئین ها و DNA) تشکیل شده اند.کروماتین در سلولی که در حال تقسیم نیست به صورت یک توده در هم پیچیده قابل مشاهده است.

 

هستک در هسته ای که در حال تقسیم نیست وظیفه ساخت RNAریبوز‌می(rRNA) دارند(از اطلاعات DNA ساخته می شود)rRNA ها پروتئین هایی که درسیتوپلاسم ساخته شده اند در کنار هم قرار می گیرند و زیرواحد کوچک و بزرگ ریبوزومی را در هستک بوجود می آورند که این زیرواحد ها به واسطه منافذ از هسته بیرون رفته و در سیتوپلاسم تشکیل ریبوزوم می دهند!