ریبوزوم که از زیر واحد های کوچک و بزرگ ساخته می شود،در سیتوپلاسم کنار هم قرار گرفته و تشکیل یک ریبوزوم کامل می دهند.

ریبوزوم ها اجزای سازنده پروتئین ها هستند، سلول هایی که سرعت بالایی در سنتز پروتئین دارند مقدار بیشتر ریبوزومی دارند مانند سلول پانکراس که دارای چندین میلیون ریبوزوم با هستکی فعال و برجسته!

ریبوزوم کار ساختن پروتئین را در دو جایگاه سیتوپلاسمی انجام می دهند،متصل به بخش بیرونی شبکه آندوپلاسمی یا پوشش هسته ای یا آزاد و معلق در سیتوزول.