بافت پیوندی چربی دارای تنوع سلولی کم،ماده ی زمینه کم و به صورت مایع است.

رشته های بافت پیوندی ندارد ولی در کتاب زیست شناسی دهم ذکر نشده است.

نقش عایق دمایی(لایه چربی زیر پوست فک و خرس قطبی)و ضربه گیری(چربی باسن)دارد.

در اطراف لایه های ماهیچه ای و برخی اندام های بدن مثل کلیه و روده و قلب وجود دارد.