انواعی را شامل می شود که متراکم،سست،چربی، خون،غضروفی و استخوانیست.بافت پیوندی بافت ها و پیوند های بدن را به هم مرتبط می کند و انواع ان از لحاظ تنوع سلولی،نوع و شکل قرارگیری رشته های پیوندی،مقدارو حالت ماده زمینه ای متفاوت اند.
در پست های بعد سست و متراکم را توضیح خواهیم داد....