یک شبکه ممتد از غشاها که بیش از نیمی از کل غشاهای سلول یوکاریوتی را در بر می گیرند.

این شبکه متشکل از لوله ها وکیسه های غشادار به نام سیسترن می باشد. 

غشای این شبکه بخش درونی شبکه (تحت عنوان لومن (حفره) یا فضای سیسترنی)را از سیتوزال سلولی جدا می کنند. 

شبکه ی آندوپلاسمی صاف (عدم وجود ریبوزوم بر سطح خارجی آن ) و زبر (وجود ریبوزوم بر سطح خارجی آن)از انواع آن می باشد!

بخش زبر آن در ساخت برخی پروتئین و صاف در ساخت لیپید ها نقش دارد!

 

این دو اعمال دیگری هم نیز دارند از قبیل:

صاف:سم زدایی دارو و سم که یگ گروه هیدروکسیل(OH) به دارو اضاف کرده و آن را برای دفع بهتر از بدن محلول می کنند،بخش صاف نیز یون های کلسیم  ا در خود ذخیره می کند.

زبر:کارخانه غشایی محسوب شده به طوری که با افزوده شدن پروتئین غشایی و فسفولیپید به غشایش رشد می کند.