وبلاگی برای بهتر شناختن بدن خارق العاده و زیبایمان همراه جهان اطراف!

بافت عصبی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

روش های انتقال مواد به سلول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

واکوئل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

لیزوزوم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مانی فارسی

سانتریول

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مانی فارسی

ثبت نظر و ...

دوستانی که جدیدا وبلاگو مشاهده می کنید حتما مطالعه کنید..

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مانی فارسی

میتوکندری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

دستگاه گلژی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

وزیکول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

بافت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی