بافت پیوندی متراکم دارای تنوع سلولی کم با فاصله زیاد بین سلول ها ماده زمینه ای کم که نیمه جامد است.

رشته های متراکم بیشتر کلاژن اند که به صورت موازی و منظم قرار گرفته اند.

در زردپی و رباط،لایه بیرونی چشم،در لایه میانی دیواره قلب و در پرده های اطراف مغز و نخاع از محل های این بافت هستند.