همه جانداران ویژگی های خاصی دارند که زنده بودن آن ها را نشان می دهند که این ویژگی ها هفت تا هستند که عبارت اند از:

داشتن نظم و ترتیب

همه جانداران سطحی از سازمان یابی را دارند و منظم اند.

هم ایستایی(هومئوستازی)

محیط جاندار همیشه در حال تغییر است و جاندار می تواند با توجه به تغییرات محیط وضع درونی بدن خود را در محدوده ثابتی نگه دارد.

رشد و نمو

به بزرگ شدن ابعاد سلول(غیر قابل برگشت) و یا تقسیم سلول و یا هردو رشد و عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر و پیدایش ویژگی های جدید(که قبلا نبوده) نمو می گویند.

جذب و استفاده از انرژی

همه موجودات برای زنده ماندن نیاز به انرژی دارند تا فرایند های زیستی شان را انجام دهند.

پاسخ به محیط

پاسخ به محرک های محیطی را نیز از ویژگی های جاندار می دانند،مثل دست کشیدن وقنی به جسم داغ می خورد.

سازش با محیط

این که جاندار می تواند خود را در محبطی که زندگی می کند سازگار کند،مثل خرس قطبی که توانایی تغییر رنگ پوست خود را دارد.

تولیدمثل

همه جانداران باید بتوانند موجوداتی (کم و بیش)شبیه خود نیز تولید کنند.