سلول های این بافت به یک دیگر متصل اند و فضای اندکی بین سلول ها اغلب وجود دارد.

در زیر این بافت (تنها یک طرف آن) غشای پایه وجود دارد.

غشای پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی که سلول های بافت رابه یک دیگر و به بافت زیرین متصل می کند.

این بافت در سطح بیرونی بدن(سطح بیرونی پوست)،سطح درونی بدن(سطح درونی حفره های قلب) و سطح درونی لوله های بدن(لوله گوارش تناسلی و..) وجود دارد.

بر اساس شکل به سنگفرشی،استوانه ای و مکعبی تقسیم می شوند که هر کدام بر اساس تعداد لایه به تک لایه و چندلایه تقسیم می شوند.

سنگفرشی تک لایه:سطح درونی رگ ها،رگ های لنفی،دیواره مویرگ و کپسول بومن

سنگفرشی چندلایه:سطح پوست،سطح درونی حلق دهان و مری و مخرج

استوانه ای تک لایه:معده و روده

استوانه ای چند لایه:مثالی در این مورد در کتاب ذکر نشده!

مکعبی تک لایه:تیروئید و نفرون (گردیزه)

مکعبی چندلایه:مثالی در این مورد در کتاب ذکر نشده!

در بالا فقط مثال هایی بود و مطمئنا بیشتر از این را شامل می شوند.