کار وبلاگ بر طبق نظام آموزشی است ولی ما در اول از سلول و ... شروع کردیم‌.

گفتار یک کتاب دهم چیز خاصی ندارد و در یک پست اطلاعات مهم تر را ارائه می دهیم.(این که چیز خاصی ندارد مبنا بر مهم نبودن آن نیست و شما دانش آموزان مجبور به خواندن دقیق آن هستید)

 

مهندسی ژنتیک

علم دستکاری ژن ها را مهندسی ژنتیک می گویند.(صفحه ۴)

خدمات بوم سازگان(صفحه ۵)

پیامد های جنگل زدایی(صفحه ۵)