سه نوع واکوئل در جاندار موجود است که:

 

در سلول جانوری بلعیدن مواد تشکیل واکوئل غذایی می دهند.

از اتصال لیزوزوم  به واکوئل غذایی،واکوئل گوارشی حاصل می شود.

باقیمانده واکوئل گوارشی (پس از جذب مواد گوارش یافته توسط سیتوپلاسم)را واکوئل دفعی می نامند.