روش های انتقال مواد به سلول عبارت اند از:

انتشار ساده

حرکت مولکول ها از محیط پرغلظت(غلیظ) به کم غلظت(رقیق)تنها بر اساس انرژی جنبشی آن ها را انتشار ساده می گویند.(موافق شیب غلظت)

انتشار ساده رابطه مستقیم با اختلاف غلظت دو محیط دارد.

از موادی که با انتشار ساده رد می شوند می توان به اکسیژن و کربن دی اکسید اشاره نمود.

در هنگامی که غلظت دو محیط برابر شود انتشار مولکول ها متوقف و جابجایی مولکول ها ادامه دارد.

انتشار تسهیل شده

حرکت ذرات از محیط پرغلظت به کم غلظت تنها بر اساس انرژی جنبشی آنها با کمک پروتئین های خاص غشایی (ناقل و کانال)

یون ها و گلوکز و آمینواسید ها با انتشار تسهیل شده عبور می یابند.

اسمز(گذرندگی)

عبور مولکول های آب از یک غشای نیمه تراوا از محیط رقیق به غلیظ

شرایط اسمز:

۱-وجود غشای نیمه تراوا

۲-اختلاف غلظت بین و محیط در دو طرف پرده ی نیمه تراوا

اسمز نوعی انتشار ساده (کمتر از بین فسفولیپید ها)و تسهیل شده (بیشتر از راه کانال ها)است.

فشار اسمزی برابر است با مقدار نیروی لازم برای توقف کامل اسمز که رابطه مستقین با غلظت دارد.

سرعت اسمز هم رابطه مستقیم با اختلاف غلطت دو محیط دارد

انتقال فعال

انتقال ذرات از اسمت کم تراکم به پر تراکم توسط پروتئین های غشایی با صرف انرژی (مخالف شیب غلظت)

آندوسیتوز(درون بری)

انتقال ذرات درشت مثل پروتئین ها به درون سلول  با ایجاد فرورفتگی غشایی و یا بیرون زدگی غشایی که نتیجه آن تولید واکوئل غذایی است.(با صرف انرژی)

با آندوسیتوز از سطح غشای سلول کاسته شده و بر حجم سلول افزوده می شود.

اگزوسیتوز(بیرون بری)

انتقال ذرات درشت به بیرون سلول با پیوستن به غشا وزیکول ترشحی (یا واکوئل دفعی) به غشای سلول.(با صرف انرژی)

با اگزوسیتوز به سطح غشای سلول افزوده شده و از حجم سلول کم می شود.