تقریبا در تمامی سلول های یوکاریوتی یافت می شوند،میتوکندری و کلروپلاست در گیاهان انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می کنند.

برخی از سلول ها فقط یک میتوکندری بزرگ،اما اکثرا حاوی چند صد و یاحتی هزاران میتوکندری دارند.

بوسیله دو غشا احاطه شده که هر غشا دارای دو لایه فسفولیپیدی با مجموعه پروتئینی منحصر بفرد می باشد.غشای بیرونی صاف و درونی چین خورده می باشد،که به تاخوردگی ها کریستا می گویند.

غشای داخلی میتوکندری را به دو بخش فضای بین غشایی و ماتریکس میتوکندری تقسیم می کند.

ماتریکس،متشکل از آنزیم های مختلف و DNA میتوکندریایی و ریبوزوم می باشد.