یک کیسه غشا دار که حاوی آنزیم های هیدرولیز کننده است که یک سلول جانوری از آن به منظور گوراش انواع درشت مولکول ها استفاده می کند.

آنزیم های لیزوزومی در محیط اسیدی عمل می کنند و در درون لیزوزوم بیشترین بازدهی را دارند.

اگر یک لیزوزوم بشکند و محتویاتش نشت نماید،آنزیم های آزاد شده آن در محیط خارج لیزوزوم فعالیت زیادی نشان نمی دهند چون سیتوزول سلولی دارای PH خنثی است،ولی اگر آنزیم های آزاد شده از تعداد زیادی لیزوزوم باشد میتواند به واسطه فرآیند خودگوارشی باعت انهادم سلول شود.

آنزیم های لیزوزومی و غشای آن به وسیله شبکه آندوپلاسمی ساخته شده و به منظور پردازش بیشتر به دستگاه گلژی فرستاده می شوند.