سانتریول از یک جفت استوانه عمود برهم تشکیل شده اند و در نزدیکی هسته سلول قرار دارند.

 

سانتروزوم شامل یک جفت سانتریول می باشد،سانتروزوم مکانی است که ریزلوله های سلولی منشا می گیرند.

 

سانتریول در تقسیم سلولی نقش دارد به طوری که دوک تقسیم را تشکیل می دهد.