وزیکول یا ریزکیسه،کیسه های ساخته شده از غشایی است که انواع مختلفی دارند.

وزیکول هایی که در حال انتقال از یک بخش به بخش دیگر سلولی هستند را وزیکول انتقالی می نامند،مانند ترشحات شبکه آندوپلاسمی که به صورت وزیکول به دستگاه گلژی انتقال می دهند.

وزیکول هایی که از یک عضو به بیرون از سلول ترشح می شوند را وزیکول ترشحی می نامند، مانند وزیکول هایی که از دستگاه گلژی به بیرون از سلول فرستاده می شوند‌.