بسیاری از وزیکول های انتقالی پس از ترک شبکه آندوپلاسمی به دستگاه گلژی می روند، گلژی به عنوان مرکز تولید،انبار،بسته بندی و ارسال شناخته می شود.

 

شامل کیسه ها و سیسترن های پهن غشادار می باشد.غشای هر سیسترن ،بخش درونی اش را از سیتوزول جدا می کند.

 

دستگاه گلژی دارای قطبیت است به طوری که غشاهای سیسترن های دوطرف مقابل هم از لحاظ ضخامت و اجزای مولکولی متفاوت اند.

دو قطب آن سیس و ترانس نام دارد که در دریافت و ارسال مواد عمل می کنند، بخش سیس در نزدیکی شبکه آندوپلاسمی قرار دارد.